კომპანიის შესახებ

შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი“ ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებასა და მოპოვებას ახორციელებს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში. კომპანიის სტრატეგიას წარმოადგენს ენერგორესურსების ძებნა-ძიების შესაძლებლობების განსაზღვრა მტკვრის აუზში მოპოვების გაზრდით მიზნით. შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი“-ის 100% ფლობს კომპანია „იმპერატო რესორსის“.

 

 

სალიცენზიო ბლოკები

KBOC-ის სამუშაო ფართობი განლაგებულია საქართველოს დიდ ტერიტორიაზე, რომელიც წარმოდგენილია XIE (ნინოწმინდა-მანავი) და XIC (ნორიო-მარტყოფი-ჩრდილოეთ კუმისი) სალიცენზიო ბლოკებით, სადაც, საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების საფუძველზე, სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ნინოწმინდას ნავთობკომპანია“ და შპს „მარტყოფის ნავთობკომპანია“

1980-იან წლებში, ნინოწმინდაში (XIE ბლოკი), გაიბურღა საკმაოდ ბევრი ვერტიკალური ჭაბურღილი, მაგრამ ჰორიზონტალური ბურღვის მეთოდის გამოყენება, ამ საბადოზე, პირველად, დაიწყო 2000 წელს. მას შემდეგ ბევრი ჰორიზონტალური ჭაბურღილი იყო წარმატებით გაბურღილი და ათვისებული, რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა ნავთობისა და გაზის მოპოვება.

კომპანიამ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა, 5109 მ სიღრმის, ჭაბურღილი გაბურღა მისი საოპერაციო ბლოკის ფარგლებში - მანავის ფართობზე, ცარცულ ნალექებზე.